• In de letselschadepraktijk is voorfinanciering van schade c.q tekorten en […]

 • Hoe is de praktijk (beleid) en wat zegt het recht en de redelijkheid ten aanzien van betalingen op en van buitengerechtelijke kosten? Voor financieren van schade is in strijd met de GBL, waarin uitdrukkelijk is opgenomen: “De verzekeraar moet hoe dan ook voorkomen dat de benadeelde de schade voorfinanciert. Het gaat uitdrukkelijk om bevoorschotting en niet om ‘benaschotting’ “.

 • Een onevenwichtige, zorgelijke situatie bij arbeidsongeschikheidsverzekeringen De winsten van verzekeraars liggen onder druk. Dan zie je terug dat verzekeraar op de kosten- en schadekant gaan bezuinigen. Bij de kostenkant is er niet zoveel meer te bezuinigen, want ICT-projecten blijven aan de orde van de dag en woekerpolissen drukken ook op de winst.

 • Bij de luchtverversing in vliegtuigen komen zenuwgassen vrij, zogenaamde TCP’s. De stoffen worden toegevoegd aan de vliegtuigmotorolie om deze beter bestand te maken tegen hoge temperaturen in de motor. Om de luchtdruk in de cabine op peil te houden, wordt tijdens de vlucht via het airconditioningsysteem lucht via de motor in de cabine gepompt.

 • Vaak worden schadebedragen, die zien op vergoeding van toekomstige schade, gelet langs de lat van enerzijds rendement op het tot gebruik voor de afdekking van schade wegzetten van schadebedragen en anderzijds de sterftekans tussentijds en de inflatie van geld. Dan worden schadevergoedingen gecorrigeerd et een zogenaamde kaptialisatiefactor ofwel de rekenrente.

 • Er is op 31 maart 2015 een arrest gewezen door het Hof Arnhem-Leeuwarden wat op zijn minst merkwaardig is te noemen. Er was vergoeding van huishoudelijke hulp en zelfwerkzaamheid gevorderd. De benadeelde kon echter niet aantonen dat hij derden had betaald. Het hof oordeelt dat uit de rechtspraak volgt dat bij de begroting van de schade wegens huishoudelijke hulp

 • Het kan zo zijn dat er wel aansprakelijkheid is, maar achteraf wordt na onderzoek vastgesteld dat er geen schade is. Het is dan uiteraard niet redelijk de benadeelde dan maar met (een groot deel van ) de kosten te laten zitten. Toch wordt dit standpunt niet altijd en overal gehuldigd, Verzekeraars plegen  vaak te kijken naar de hoogte van de schade bij vergoeding van rechtsbijstandskosten.

 • Een verzekeraar mag bij vermoeden van fraude een persoonlijk onderzoek in stellen. Nu blijkt in de praktijk dat er ook wel eens structureel gericht onderzoek wordt gedaan onder uitkeringsgerechtigden naar hun antecedenten, ook indien er op zichzelf geen aanwijzingen zijn voor een vermoeden van fraude.

 • Niet altijd wordt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens een persoon inzage gegeven in de gegevens, die over deze persoon in een dossier of database zijn verwerkt, terwijl er geen termen aanwezig zijn om die gegevens achter te houden. Een instantie, die gegevens over u verzameld of die verzameld heeft – zoals een verzekeraar, het UWV, ziekenhuis, arts, etc.

 • Verzwijging van feiten is een vorm van fraude, maar hoeft dit niet te zijn. Want soms is er geen sprake van opzet om de verzekeraar te misleiden, maar kan er wel sprake zijn van het verzwegen hebben van voor de verzekeraar relevante feiten.

  Een verzekeraar mag bij een gerechtvaardigd vermoeden van fraude een persoonlijk onderzoek in stellen.

 • Verzwijging van feiten is een vorm van fraude, maar hoeft dit niet te zijn. Want soms is er geen sprake van opzet om de verzekeraar te misleiden, maar kan er wel sprake zijn van het verzwegen hebben van voor de verzekeraar relevante feiten.

  Een verzekeraar mag bij een gerechtvaardigd vermoeden van fraude een persoonlijk onderzoek in stellen.