Kosten

De praktijk laat wel zien dat vaak niet kan ontbreken een in letselschade, aansprakelijkheid en/of en verzekeringsrecht gespecialiseerde advocaat, die de belangen van de benadeelde bewaakt en/of doorpakt. Voordeel van inschakeling van een gespecialiseerd advocaat is dat hij kennis van zaken heeft. Hij zal dus juist vanwege die kennis uw belangen optimaal kunnen behartigen en uw zaak en problematiek goed belicht kunnen krijgen, juist ook vanwege de specifieke expertise die de advocaat heeft. Zo ook bij een rechter. Voordeel is van het zijn van advocaat is ook dat Van Veldhoven Advocatuur uw zaak bij de rechter kan brengen, indien nodig en gewenst. Er hoeven dan geen kosten van het inlezen van een dossier gemaakt worden. De advocaat is al bekend met de cliënt en zijn verhaal en met zijn dossier. Dat scheelt kosten.

Van Veldhoven Advocatuur rekent een redelijk uurtarief. Dat blijkt wel uit het feit dat haar uurtarief ook bij rechters tot op heden geen issue is gebleken. Het is ook te verklaren vanwege een specialisatie, ingecalculeerde aspecten en risico’s en loon- en prijsinflatie, die redelijkerwijs doorberekend mag worden.

In veel gevallen hoeft zij u echter IN BEGINSEL GEEN KOSTEN in rekening te brengen:

1. erkenning van aansprakelijkheid door de wederpartij of diens verzekeraar

Bij erkenning van aansprakelijkheid, met name in geval van letsel- en overlijdensschade, is de rechtsbijstand van Van Veldhoven Advocatuur in beginsel kosteloos. De kosten van rechtsbijstand buiten de rechter om, de zogenaamde buitengerechtelijke kosten, vormen onderdeel van de door u te vorderen schade. Bij aansprakelijkheid heeft de aansprakelijke partij die kosten te vergoeden, voor zover inschakeling van een deskundige redelijk is (zoals bij letsel- of overlijdensschade) en de kosten redelijk zijn. Van Veldhoven Advocatuur vraagt u dan een machtiging te tekenen, waarmee zij de vordering van de schade in de vorm van kosten van rechtsbijstand rechtstreeks bij de aansprakelijke verzekeraar of aansprakelijke partij in rekening kan brengen. Dit heeft dan voor u als cliënt het voordeel dat u voorschotverzoeken en de nota’s in beginsel niet hoeft te voldoen. Dat heeft vele voordelen voor de benadeelde én de aansprakelijke verzekeraar. Wordt er niet op tijd betaald, dan hoeft u niet de wettelijk ophoging van 15% van de factuur te betalen. Van Van Veldhoven Advocaten kan en mag ook niet verwacht worden dat zij (onbeperkt) kosten voorfinanciert en/of de verplichting tot betaling van nota’s opschort, opdat een benadeelde aan een schadetraject kan deelnemen. Zij heeft immers zelf ook bedrijfsmatige verplichtingen te voldoen en kan geen bank van lening zijn. Voorfinanciering van schade én opschorting van de betalingsverplichting geeft nadeel aan het vermogen en vermogenspositie van Van Veldhoven Advocatuur. Wel wordt van de cliënt dan – logischerwijze – verwacht dat hij zelf de kosten niet onnodig ophoogt en meewerkt aan verhaal van de schade in de vorm van rechtsbijstandkosten. De plicht tot betaling van de nota komt ook niet te vervallen. Die wordt alleen maar opgeschort, indien en voor zover de kosten geheel of gedeeltelijk onbetaald blijven. Ze zijn ten aller tijde opeisbaar, zoals ook indien er een einde komt aan de behandeling van de zaak door Van Veldhoven Advocatuur. Het kan echter zo zijn dat een aansprakelijke verzekeraar haar zorg- en schadebeperkingsplicht om voorfinanciering van schade zoveel als mogelijk te voorkomen en beperken niet nakomt en zelfs mogelijk juist – beleidsmatig en/of feitelijk- aanstuurt op voorfinanciering van schade, die schade weigert tijdig te vergoeden en/of er wegens wanbetaling groot financieel risico voor Van Veldhoven Advocatuur gaat ontstaan. Dan kan het zo zijn dat van Van Veldhoven Advocatuur niet langer gevergd kan worden de werkzaamheden en kosten feitelijk voor te financieren. Dan moeten er naar andere oplossingen gezocht worden om de dienstverlening te kunnen verlenen en/of continueren. Uiteraard wordt zoveel mogelijk gekozen voor een voor de cliënt zo min mogelijk belastende oplossing en gelukkig zijn die er ook wel. Van Veldhoven Advocatuur wil graag op deze wijze haar dienstverlening kunnen continueren en is dus wars van een letselschadepraktijk, die dit frustreert, en/of een praktijk c.q. eigen beleid, waarbij een verzekeraar via de vergoeding van rechtsbijstandkosten willens en wetens voordeel kan behalen ten nadele van de benadeelde of diens belangenbehartiger. Een schade- en escalatiemijdend werken van een advocaat en het belang van de cliënt als uitgangspunt nemen, moet niet ten nadele van deze en ten voordele van degene die daarvan reeds  profijt heeft, (kunnen) worden aangewend.

2. schadeverzekering voor verkeersdeelnemers

In plaats van uw schade vergoed te krijgen van de aansprakelijke partij, verhaalt u uw schade op uw eigen verzekeraar. U heeft dan ook in beginsel recht op rechtsbijstand en die kosten zijn dan  onderdeel van de door u (op uw verzekeraar) te vorderen schade. Dus ook dan zou van Van Veldhoven Advocatuur u in beginsel kosteloos moeten (kunnen) bijstaan. Helaas zijn in vele polissen de nodige polisvoorwaarden opgenomen, die enorme beperkingen opleggen en ook daar zal Van Veldhoven Advocatuur dan naar oplossingen zoeken om zo min mogelijk kosten bij de cliënt te hoeven neerleggen, liever ook helemaal niets.

3. geschil met betrekking tot een verzekering

Ook is de rechtsbijstand van Van Veldhoven Advocatuur kosteloos, indien het gaat om een geschil met betrekking tot een verzekering en in de polisvoorwaarden van de desbetreffende verzekering is bepaald dat  de kosten van een second opinion of deskundige bijstand door de verzekeraar worden vergoed. U heeft dan recht op belangenbehartiging door de advocaat van uw keuze. Maar ook hier is een grote “maar” zijn plaats. Helaas zijn in vele polissen de nodige polisvoorwaarden opgenomen, die de rechtsbijstand en betaling daarop enorm aan banden leggen. Van Veldhoven Advocatuur dan naar oplossingen zoeken om zo min mogelijk kosten bij de cliënt te hoeven neerleggen, liever helemaal niets.

4. uw zaak is aangemeld bij uw rechtsbijstandverzekeraar en er is een administratieve of gerechtelijke procedure aan de orde

Heeft u reeds uw zaak aangemeld bij uw rechtsbijstandverzekeraar en er is sprake van een procedure (bij et UWV en/of voor de rechter), dan heeft u recht om u zich te laten bijstaan door een advocaat van uw keuze. U mag dan niet feitelijk gebonden worden aan bijstand door de rechtsbijstandverzekeraar zelf of een advocaat van de keuze van de rechtsbijstandverzekeraar. Ook mogen er niet teveel feitelijke belemmeringen door de verzekeraar Anders zou uw recht op vrije advocaatkeuze te veel worden uitgehold. Helaas wordt in de praktijk gezien het praktisch onmogelijk wordt gemaakt om een advocaat naar keuze te kiezen, zoals een betaling van een bedrag, indien niet een eigen rechtsbijstandverlener van de rechtsbijstandverlener wordt gekozen. Zo’n opwerping van een belemmering is in menig geval onrechtmatig bevonden. Maar ook worden er wel kosten van overleg tussen de verzekeraar en de advocaat onbetaald gelaten, ook waar juist de verzekeraar uitdrukkelijk overleg verlangd. Die kosten zijn wel kosten van behandeling en zouden dan voor rekening van de verzekerde komen. Indien de medewerkers het niet redelijk vinden zelf onbetaald te blijven ter zake van noodzakelijk overleg, waarom dat dan wel aan anderen opleggen?

Kortom: in veel gevallen kost de dienstverlening u niets tot weinig! Aarzel dus niet om contact met Van Veldhoven Advocatuur op te nemen, indien u worstelt met een kwestie en daartoe graag gebruik wilt maken van de expertise en rechtsbijstand van Van Veldhoven Advocatuur.

U kunt Van Veldhoven Advocatuur contacten door haar te bellen op 070-2629180, het contactformulier in te vullen of een mail te sturen naar: info@vanveldhovenadvocatuur.nl