Letselschade

Een (relatief kleine) kans met een grote impact.

Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar kan iemands leven en dat van zijn/haar naasten volledig op zijn kop zetten. Hetzelfde geldt bij een medische fout of een beroepsziekte. Letsel heeft namelijk naast een lichamelijke impact ook vaak (grote) gevolgen op andere gebieden. Ten noemen vallen uw gezins- en sociale leven, het huishouden en klussen in en om het huis. Maar bent u tengevolge van letsel arbeidsongeschikt geraakt, dan kan ook de continuïteit van uw bedrijf gevaar lopen. Bij een overlijden dragen de nabestaanden al deze gevolgen.

De schadeveroorzaker of diens verzekeraar is onder meer gehouden tot het vergoeden van de uit het letsel of overlijden voortvloeiende schade. Van Veldhoven Advocatuur zorgt voor een inventarisatie van uw schade en verhaal van die schade op de schadeveroorzaker of diens verzekeraar. Daarnaast zet zij alles in het werk om ervoor te zorgen dat (praktische) problemen worden voorkomen en opgelost, uiteraard binnen de grenzen die er zijn. Zo kunt u zich met name op uw herstel richten.

Indien u letselschade heeft opgelopen in de uitvoering van een opdracht of aanneming van werk, kunt u wellicht bij uw opdrachtgever of diens verzekeraar terecht. Bij letsel- en overlijdensschade is een beroep op een exoneratie namelijk niet altijd leidend. Daarnaast heeft de hoogste rechter op 23 maart 2012 beslist dat er sprake is van aansprakelijkheid van een inlener, indien een persoon als zelfstandige is ingehuurd en voor zijn veiligheid (mede) afhankelijk is van de inlener. Daarbij is wel van belang dat de verrichte werkzaamheden feitelijk ook tot de beroeps- of bedrijfsuitoefening van de inlener behoren. De reikwijdte van de aansprakelijkheid is daarmee niet beperkt tot werkzaamheden, die tot het wezen van de beroeps- of bedrijfsuitoefening van de inlener kunnen worden gerekend of normaal gesproken in het verlengde daarvan liggen.

Wat kan er zoals van een schadeveroorzaker gevorderd worden?

Afhankelijk van uw specifieke situatie zijn er de volgende veelvoorkomende schadeposten te noemen:

1. materiële schade. Hieronder vallen bijvoorbeeld de schade aan een voertuig, aan kleding of andere zaken, de kosten van noodzakelijke verpleging, de eigen bijdrage van AWBZ of ziektekostenverzekeraar, de kosten van noodzakelijke huishoudelijke hulp en de kosten van noodzakelijke hulp in en om het huis (de zogenaamde zelfwerkzaamheid). Ook valt daaronder het verschil het verschil in inkomen voor en na het ongeval. Dat heet verlies van arbeidsvermogen. Daartoe behoren ook het gemis van `zwart` werk en/of de kosten van een vervangende krachtvoor een gewonde ondernemer. Voor veel schadeposten zijn richtlijnen opgesteld, om discussies te voorkomen. Deze zijn te vinden op de site van de Letselschaderaad.

Voor zover de aansprakelijkheid wordt erkend, vallen ook de kosten van deskundige bijstand bij een letselschade onder de te vorderen schade. Van Veldhoven Advocatuur kan u dus in beginsel kosteloos rechtsbijstand verlenen.

2. immateriële schade ook wel smartengeld genoemd. Dat is een vergoeding voor de pijn en ongemak van het letsel en de beperkingen, die dat oplevert.

Eigen schuld

Een schadevergoeding kan wel gematigd worden, indien u ´eigen schuld´ aan uw letselschade toegerekend kan worden. Of er sprake is van eigen schuld en de mate waarin dit het slachtoffer aangerekend kan worden is afhankelijk van de omstandigheden. Indien bijvoorbeeld aangetoond wordt dat u de veiligheidsgordel niet heeft gedragen of dat u te hard heeft gereden, dan kan dat een grond tot een matiging van de schadevergoedingsplicht wegens ´eigen schuld´ opleveren.  Maar indien niet aannemelijk is dat u minder letsel en schade zou opgelopen hebben, indien u de veiligheidgordel wel gedragen zou hebben respectievelijk met een gepaste snelheid zou hebben gereden, dan kan op ´eigen schuld´ vaak geen beroep worden gedaan.

Schadeverzekering voor verkeersdeelnemers: ook recht op een eigen belangenbehartiger

Heeft u letsel opgelopen en heeft u dit gemeld op uw schadeverzekering voor verkeersdeelnemers, dan heeft u ook recht op rechtsbijstand. In het algemeen is de gedachte dat uw verzekeraar de plaats ingenomen heeft van de schadeveroorzaker of diens verzekeraar en u recht heeft op een eigen belangenbehartiger. De kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand zijn onderdeel van de schade. En dus dient uw schadeverzekeraar die kosten te vergoeden naast alle andere schade. Rechtsbijstand door Van Veldhoven Advocatuur is dan dus in beginsel gratis.

Wie kunnen vorderen?

Het vorderingsrecht is echter beperkt. Alleen het slachtoffer zelf en nabestaanden bij overlijden van het slachtoffer kunnen in beginsel schade vorderen. Derden, zoals naasten, kunnen alleen schade van de schadeveroorzaker vorderen, voorzover het slachtoffer die schade ook vergoed had gekregen als hij/zij deze schade zelf had geleden. Daarbij is het vergoeden van verlof door een naaste voor het verrichten van diensten voor het slachtoffer bijvoorbeeld afhankelijk van de vraag of die diensten ook door een professionele dienstverlener kunnen worden verricht.

Het `letselschadetraject`.

Een letselschadezaak begint bij een onderzoek naar de aansprakelijkheid, want als er geen aansprakelijkheid is, is er ook geen recht op schadevergoeding. Het is daarbij van belang dat Van Veldhoven advocatuur zo goed en zo compleet mogelijk worden geïnformeerd over wat er is gebeurd en haar de gegevens van de wederpartijworden  verstrekt, zo die voor handen zijn. Zo kan Van Veldhoven asdvocatuur u goed informeren over uw mogelijkheden. een geodde informatievoorziening zorgt er ook voor dat uw letselschzdezaak snel op de rails staat en er een eerste voorschot op de schade gevraagd kan worden.

Voor een schadevergoeding is aansprakelijkheid nodig. Wordt aansprakelijkheid aanwezig geacht, dan stelt Van Veldhoven Advocatuur de schadeveroorzaker aansprakelijk. Bij een verkeersongeval kan ook diens verzekeraar rechtstreeks aansprakelijk gesteld worden. Indien dat uw behandelend arts is, dan gebeurt dit op een dusdanige wijze dat de kans minimaal is dat de onderlinge relatie verstoord wordt. Daarbij vraagt Van Veldhoven Advocatuur ook een eerste voorschot op uw schade. Zo wordt voorkomen dat u financieel in een spagaat komt vanwege alle kosten en schade, die de letselschade met zich meeneemt. Van Veldhoven Advocatuur brengt uw schade in kaart, uiteraard voor zover dat mogelijk is. Problemen die zich voordoen op het werk of anderszins zal Van Veldhoven Advocatuur – vaak in overleg met de wederpartij – trachten te voorkomen en oplossen. Dan kunt u zich zoveel mogelijk richten op uw herstel.

Uiteraard is Van Veldhoven Advocatuur voor de afwikkeling van uw letselschadezaak afhankelijk van het opgelopen letsel en het herstel. Zij consulteert een arts, een zogenaamde medisch adviseur, om haar te informeren over het herstel en eventuele toekomstige ontwikkelingen. Indien er op medisch gebied een redelijk stabiele situatie is bereikt, kan uw letselschadezaak in beginsel afgewikkeld worden. Soms kan dat al eerder, al naar gelang de eventuele toekomstige ontwikkelingen inzichtelijk zijn. Soms is er voor de afwikkeling van een letselschade onderzoek door een onafhankelijk arts nodig. Bij  complexer letsel is dat vrijwel altijd het geval. Indien er naar de toekomst toe kans is op een verergering van het letsel of complicaties, dan kan een letselschadezaak toch vaak wel al geregeld worden. Dat kan via het overeenkomen van een voorbehoud overeengekomen: u behoudt zich het recht voor op de zaak terug te komen, indien die verergering of complicatie zich voordoet. tegenwoordig wordt een voorbehoud voor wijzigingen in de sociale zekerheid, indien u door uw letsel van voorzieningen en of uitkeringen van overheidswege afhankelijk bent, door rechters acceptabel gevonden.

Van Veldhoven advocatuur probeert zoveel mogelijk een gerechtelijke procedure te voorkomen. Maar soms is een procedure onvermijdelijk om ervoor te zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft, zeker als uw (financieel) belang groot is. Alsdan zal van Veldhoven Advocatuur u uiteraard u informeren over uw mogelijkheden. Zo kunt u een weloverwogen keuze maken.

Tot wanneer kan ik een letselschade claimen?

Een letselschade verjaart in beginsel 5 jaar na de schadeveroorzakende gebeurtenis, dus veelal 5 jaar na een ongeval of fout.  Bij verkeersongevallen kan Van Veldhoven Advocatuur tot 3 jaar na het ongeval bij de aansprakelijkheidsverzekeraar van het schadeveroorzakend motorvoertuig een vordering indienen. Daarna nog 2 jaar bij de schadeveroorzaker zelf. Maar er zijn uitzonderingen. Een vordering van schade wegens aanraking met asbest verjaart pas 5 jaar nadat het slachtoffer met de schade bekend is geworden of geacht kon worden daarmee bekend te zijn, dus vanaf het moment dat u bekend kon zijn dat uw klachten samenhangen met het geïnhaleerd hebben van asbestdeeltjes.